Bun venit pe site-ul Primariei Bogdan Voda - Judetul Maramures

Legislație

Constitutia Romaniei

Codul Civil

Codul de procedură civilă

O.U.G. 57 /2019 Codul Administrativ

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare.

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

H.G. nr. 890 / 2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

O.G. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

Legea Nr. 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Legea nr. 17/2014 Legea privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan

Legea 119 / 1996 privind actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare

O.G. nr. 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările și completările ulterioare.

Lege 292/2011 a asistentei sociale

Ordin nr. 839 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul privind recepția construcțiilor

H.G. 395 / 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Lege nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

Comments are closed.